CT2 BAVO

ct2-1
Code NSQ-30
Name Current transformer
Detail 30/5A,50/5A,60/5A,
100/5A,150/5A,200/5A,
250/5A,300/5A,400/5A
ct2-2
Code NSQ-40
Name Current transformer
Detail 500/5A,600/5A,
650/5A
ct2-3.
Code NSQ-55
Name Current transformer
Detail 800/5A,1000/5A,
1250/5A
ct2-4
Code NSQ-85
Name Current transformer
Detail 1000/5A,1250/5A,
1600/5A
ct2-5
Code NSQ-85
Name Current transformer
Detail 1600/5A,2000/5A,
2500/5A,3000/5A
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อบริการของเรา 034-867-700

สำนักงาน BAV

เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Company Profile

อ่าน Company Profile และรับชม Corporate Video ของเรา