ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอพร้อมสรรค์ส้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานออกสู่ผู้ใช้งาน บริษัท บอร์ดแอ็ดวานซ์ จำกัด จึงได้เดินหน้าพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่างรอบด้านเพื่อให้สามารถรองรับต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน จนวันนี้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางให้ให้เป็นผู้มอบสินค้าและการบริการให้แกลูกค้ามากมายทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ คุณภาพดีสมราคา สงมอบตรงเวลา สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ นโยบายและคำมั่นสัญญาจากเรา